POLECAMY

Ingardenowskie tropy w edukacji. W hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku

26 zł" alt="\"Chciwiec nowych wrażeń\". Wacław Gąsiorowski nieznany" onclick="location.href = '/970/Chciwiec-nowych-wrazen-Waclaw-Gasiorowski-nieznany.html'" style="cursor:pointer;" />
Świat przestawiony. Rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza
Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Wybrane aspekty
Wybrane zagadnienia komunikacji w negocjacjach. Ujęcie praktyczne
Quality of life with developmental dyslexia
Tolerancja i jej oblicza. Tom 1
Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej
Educational, economic, and environmental impacts of  wind energy resources
Electromagneting modelling of the optical system
Sedimentation of non-grain suspensions in lamella settling tanks
Technology of efficient wind energy utylization
The research of thickening techniques of coal suspension sedimentation process
Słowacki - teatr i sen. Romantyczne postscriptum
Literackie miejsca peryferyjne
Kultura literacka i artystyczna na łamach „Przekroju” Mariana Eilego. T. 1: Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945–1948
Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzieży studiującej
Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia
Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Wyzwania - profilaktyka - wychowanie
Małżeństwo – miłość – prokreacja. Ku wychowaniu do odpowiedzialności
Węzłowe problemy mediacji w sprawach cywilnych
Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym
Galicyjskie drogi ku niepodległości
Teatralia znane i nieznane
Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska
Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej
Dysfunkcjonalność rodziny. Wychowanie - profilaktyka - wsparcie
Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego
The core of thermodynamics
The core of thermodynamics
Moje rymowanki i wiersze - te dawne i te dzisiejsze
Hospitations- und Leitungspraktikum. Handbuch für DaF-Studierende
Time and temporality across disciplines and methodologies
Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich
Dwanaście kroków ku pełni rozwoju
Przyroda i dydaktyka
Turystyka wobec nowych wyzwań. Współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej
L’intensité dans le contexte du vague linguistique dans le langage du droit français et polonais. Étude contrastive
Polityka - wojskowość - bezpieczeństwo. Księga jubileuszowa z okazji  40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego
Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich
Stanisław Czycz. Za bramą gasnącego sierpnia
Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa
Od powieści dla dziewcząt do narracji dziewczyńskich
Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1983-1990.
Konsumpcjonizm - ubóstwo - korupcja. W trosce o humanizację życia społeczno-gospodarczego
Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego od ery węglowej do energetyki obywatelskiej
Myśl jako system
Jeszcze o równaniach i nierównościach funkcyjnych w matematyce szkolnej
Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce. Charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju
Wybrane zagadnienia teorii układów krzywych płaskich

30 zł" alt="\"Wszystko noir?\". O inspiracjach i wariantach - życie po życiu filmu noir" onclick="location.href = '/991/Wszystko-noir-O-inspiracjach-i-wariantach---zycie-po-zyciu--filmu-noir.html'" style="cursor:pointer;" />
The complexity of critical cultural awareness in L2 education. From theory to practice
Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
Szkice z socjologii zawodów kreatywnych. Praca - design - strategie komunikacyjne
75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021)
Znaczenie pomocy i wsparcia społecznego organizacji pozarządowych dla społeczności lokalnej w Ugandzie. Studium etnopedagogiczne
Rzecz jako znak, nośnik pamięci, świadek. Reprezentacje i konstrukty w literaturze, kulturze, języku
Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza
Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka. Konteksty teoretyczne i praktyczne (pierwszy rok życia)
W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym
Prawo – negocjacje – demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych
Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce
Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)
Aspects of social and pedagogical work. Selected issues
Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie
Sprawczość sztuki
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa
A mazing labyrinth: John Donne’s prose in translation
Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce
Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym
Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie
Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772
Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu
Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku
Ojcowie pisarze i córki pisarki
Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę  we Włoszech epoki odrodzenia
Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta
Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska
Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy
Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia
W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka. Współczesne glosy, echa i aplikacje
Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe
Z pamięci dziecka. Aktion Saybusch – relacje źródłowe Polaków wysiedlonych z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej
Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim
Irlandia na pomoc! Irlandia na pomoc Polsce! William Smith O’Brien i kwestia polska
Próchnica
Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana
Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej
Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 2
Men, Nature & Morals
Gamification for engagement with language learning tasks
Imaginautka zaangażowana. Twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku
Internet a niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia
Możliwości wykorzystania koncepcji relacji pedagogicznej Maxa van Manena w teorii wychowania, t. 1
Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych
Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990
U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne
Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020
Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy
 Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, t. 3
Hotelarstwo unikatowe w Polsce. Uwarunkowania rozwoju
Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin
Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu literacko-kulturowym
Wyzwania komunikacji międzykulturowej – obszary współdziałania i  wymiany
Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918). Instytucja i ludzie
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne

Nowości

Turystyka wobec nowych wyzwań. Współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej

Bożena Popiołek (red.)
Natalia Bursiewicz (red.)
Urszula Kicińska (red.)
Anna Penkała-Jastrzębska (red.)

Książka zawiera czternaście artykułów, rozłożonych w dwóch częściach. Pierwsza zatytułowana jest Współczesne trendy w edukacji turystycznej i krajoznawczej, druga – Potencjał edukacji muzealnej i regionalnej. Obszerny wstęp ukazuje...

cena 35,00 zł

Polityka - wojskowość - bezpieczeństwo. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego

Tomasz Skrzyński (red.)
Jarosław Jastrzębski (red.)

Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności naukowej Profesora Romana Kochnowskiego. Tom obejmuje trzy części zatytułowane: Polityka, Wojskowość, Bezpieczeństwo, a w  jego skład wchodzi ponad 30 tekstów poświęconych tej...

cena 60,00 zł

Macierzyństwo. Studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich

Agnieszka Słaby

Książka jest bardzo ciekawa, nowatorska i oparta na imponującej kwerendzie źródłowej. Autorka dokonała wnikliwej i wielowątkowej analizy staropolskiego macierzyństwa […] ujawniła wiele dramatycznych niuansów, które pozwalają spojrzeć...

cena 55,00 zł

Stanisław Czycz. Za bramą gasnącego sierpnia

Jacek Rozmus (red.)
Dorota Niedziałkowska (red.)
Tomasz Ryrych (red.)

W swych artykułach autorzy podjęli trud analizy wybranych utworów, podejmując różne zagadnienia trudnej, złożonej twórczości Czycza. Omówili zagadnienia związane z biografią poety, a zwłaszcza z jego legendą biograficzną, oraz... więcej »

cena 45,00 zł

Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa

Natalia Kuriački-Góra

W polskiej rusycystyce i nie tylko długo czekaliśmy na syntetyczne opracowanie obejmujące cała twórczość dramaturgiczną autora „Tlenu”. Bez wątpienia monografia Natalii Kurjacki-Góry z powodzeniem wypełnia tę lukę. […] Podziw... więcej »

cena 32,00 zł

Rzecz jako znak, nośnik pamięci, świadek. Reprezentacje i konstrukty w literaturze, kulturze, języku

Małgorzata Folwarska (red.)
Tomasz Ryrych (red.)
Klaudia Sordyl (red.)

Tom zbiorowy, zaplanowany jako I tom serii „Humanistyka Młodych”, stanowi interesujący zestaw propozycji interpretacyjnych i (jako całość) poszerza pole badawcze powstające w ramach tzw. „zwrotu ku rzeczom”. Książka... więcej »

cena 30,00 zł
opracowanie Prekursor