POLECAMY

Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Wyzwania - profilaktyka - wychowanie
Małżeństwo – miłość – prokreacja. Ku wychowaniu do odpowiedzialności
Węzłowe problemy mediacji w sprawach cywilnych
Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym
Galicyjskie drogi ku niepodległości
Teatralia znane i nieznane
Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska
Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej
Dysfunkcjonalność rodziny. Wychowanie - profilaktyka - wsparcie
Literackie miejsca peryferyjne
Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu życia
Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzieży studiującej
Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej
Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 2
Men, Nature & Morals
Gamification for engagement with language learning tasks
Imaginautka zaangażowana. Twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku
Internet a niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia
Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne
Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego
Ingardenowskie tropy w edukacji. W hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku
Kultura literacka i artystyczna na łamach „Przekroju” Mariana Eilego. T. 1: Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945–1948
Słowacki - teatr i sen. Romantyczne postscriptum

26 zł" alt="\"Chciwiec nowych wrażeń\". Wacław Gąsiorowski nieznany" onclick="location.href = '/970/Chciwiec-nowych-wrazen-Waclaw-Gasiorowski-nieznany.html'" style="cursor:pointer;" />
The core of thermodynamics
The core of thermodynamics
Konsumpcjonizm - ubóstwo - korupcja. W trosce o humanizację życia społeczno-gospodarczego
Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego od ery węglowej do energetyki obywatelskiej
Myśl jako system
Jeszcze o równaniach i nierównościach funkcyjnych w matematyce szkolnej
Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce. Charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju
Wybrane zagadnienia teorii układów krzywych płaskich

30 zł" alt="\"Wszystko noir?\". O inspiracjach i wariantach - życie po życiu filmu noir" onclick="location.href = '/991/Wszystko-noir-O-inspiracjach-i-wariantach---zycie-po-zyciu--filmu-noir.html'" style="cursor:pointer;" />
The complexity of critical cultural awareness in L2 education. From theory to practice
Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego
The research of thickening techniques of coal suspension sedimentation process
Świat przestawiony. Rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza
Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Wybrane aspekty
Wybrane zagadnienia komunikacji w negocjacjach. Ujęcie praktyczne
Quality of life with developmental dyslexia
Tolerancja i jej oblicza. Tom 1
Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej
Educational, economic, and environmental impacts of  wind energy resources
Electromagneting modelling of the optical system
Sedimentation of non-grain suspensions in lamella settling tanks
Technology of efficient wind energy utylization
Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza
Place targowe i centra handlowe. Dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce
A mazing labyrinth: John Donne’s prose in translation
Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka. Konteksty teoretyczne i praktyczne (pierwszy rok życia)
W stronę wielokulturowości. Głos Roberta Arlta w argentyńskim dyskursie tożsamościowym
Prawo – negocjacje – demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych
Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce
Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.)
Aspects of social and pedagogical work. Selected issues
Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie
Dziecko z zaburzeniami zachowania. Metody i formy wsparcia
Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA). Determinanty, zróżnicowanie, przejawy
Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym
Refleksja w kształceniu językowym. Zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie
Urzędnicy miejscy Biecza do roku 1772
Sztuczna inteligencja na wojnie. Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu
Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku
Ojcowie pisarze i córki pisarki
Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę  we Włoszech epoki odrodzenia
Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta
Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska
Sprawczość sztuki
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania
Hotelarstwo unikatowe w Polsce. Uwarunkowania rozwoju
Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin
Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu literacko-kulturowym
Wyzwania komunikacji międzykulturowej – obszary współdziałania i  wymiany
Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918). Instytucja i ludzie
Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych
Możliwości wykorzystania koncepcji relacji pedagogicznej Maxa van Manena w teorii wychowania, t. 1
Z pamięci dziecka. Aktion Saybusch – relacje źródłowe Polaków wysiedlonych z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej
Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim
Irlandia na pomoc! Irlandia na pomoc Polsce! William Smith O’Brien i kwestia polska
 Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, t. 3
Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy
Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa
W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka. Współczesne glosy, echa i aplikacje
Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku. Wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe
Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990
U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne
Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020
Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Próchnica

Nowości

Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego

Rafał Kopeć

Przedmiotem pracy jest militaryzacja kosmosu rozumiana jako wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do celów militarnych. Militarny wymiar zastosowań kosmicznych to kwestia istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego w wymiarze zewnętrznym....

cena 40,00 zł

Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce. Charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju

Sławomir Dorocki

Celem monografii jest charakterystyka użytkowania pojazdów PTW (powered two wheelers – dwukołowych pojazdów silnikowych) w Polsce. Analizie poddano zarówno dynamikę liczby pojazdów oraz zmianę ich wykorzystania, jak zróżnicowanie... więcej »

cena 40,00 zł

"Wszystko noir?". O inspiracjach i wariantach - życie po życiu filmu noir

Patrycja Włodek

Książka prof. Włodek jest bowiem nieocenionym wkładem w trwającą od wielu lat w świecie filmoznawczym misję porządkowania i systematyzacji badań dotyczących wpływu filmu noir (…). Sięgając zarówno po pozycje z „okresu... więcej »

cena 30,00 zł

The complexity of critical cultural awareness in L2 education. From theory to practice

Agata Wolanin

Podejście, zaproponowane przez Autorkę, jest oparte na transformacji postaw uczących się z etnocentrycznych na etnorelatywistyczne. W podejściu tym nie ma jednej czy dwóch wybranych kultur, lecz jest globalność współczesnego świata i jej...

cena 25,00 zł

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi. Wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Piotr Majewicz
Jacek Sikorski

Opracowanie poświęcone jest trzem podstawowym kwestiom, jakimi są: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w końcu rozległy i trudny problem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku...

cena 26,00 zł
opracowanie Prekursor